Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Bejo Finance B.V. en de aan haar gelieerde Bejo ondernemingen, De Groot en Slot B.V. en Broer B.V. 

Bejo Finance B.V. is gevestigd aan het adres Trambaan 1,1749 CZ, te Warmenhuizen, De Groot en Slot B.V. is gevestigd aan het adres Westelijke Randweg 1, 1721 CH, te Broek op Langedijk en Broer B.V. is gevestigd aan het adres Kleiakker 1, 1619 PD, te Andijk (hierna: "Bejo/DGS/Broer", "we", "wij"). Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij waarderen het recht op privacy en streven ernaar de persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken te beschermen. Dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer in het bijzonder met de AVG.

In dit Privacy Statement lichten wij toe welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, voor welke doeleinden wij persoonlijke gegevens gebruiken en aan wie persoonlijke gegevens door ons worden bekendgemaakt. Verder bevat dit Privacy Statement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Daarom raden we u aan om dit Privacy Statement zeer zorgvuldig te lezen.

Wat verzamelen wij?
Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, IP-adres, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en het gebruikte sturingssysteem. Op basis van deze informatie optimaliseren wij onze website en verbeteren wij de gebruikservaring daarvan. Daarnaast verzamelen wij de persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom?
Rechtstreeks van u, zoals de informatie die u ons hebt verstrekt middels het contactformulier en door middel van cookies (die worden geplaatst wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailings). Zie voor meer informatie ook ons Cookie Statement.

We hebben twee wettelijke gronden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, uw toestemming of ons legitieme belang als u klant bent. Ons legitieme belang vertaalt zich in onze doelstelling om relevante informatie te communiceren en onze gewaardeerde klanten en contacten (en hun partners) uit te nodigen voor evenementen. We streven er ook naar om alleen relevante e-mailings te verzenden, onze e-mailings te personaliseren en onze database up-to-date te houden. Bovendien gebruiken we de door u verstrekte informatie om onze service te verbeteren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens en waarvoor wij deze kunnen verwerken:

  • Basisgegevens zoals voor- en achternaam. Om onze berichtgeving correct te kunnen adresseren.
  • Organisatie- en bedrijfsnaam. Om u te koppelen aan onze zakelijke relatie.
  • Contactgegevens zoals vaste – en/of mobiele telefoonnummer, e-mail en postadres. Om contact met u op te kunnen nemen.
  • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten. Om u te informeren en/of een uitnodiging te kunnen sturen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Bejo/DGS/Broer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij controleren regelmatig of de persoonsgegevens nog actueel en nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren.

Ten aanzien van e-mailing geldt dat we uw persoonlijke gegevens bewaren tot het moment dat u ons hebt laten weten dat u onze e-mailing niet langer wenst te ontvangen. We zullen het verzenden van de e-mailing dan direct stopzetten.

Beveiliging
Bejo/DGS/Broer neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In dit verband zijn de volgende maatregelen van bijzonder belang:

  • Classificatie van persoonsgegevens om verwezenlijking van beveiligingsmaatregelen te garanderen;
  • Gebruik van encryptie en anonimisering als risicobeperkende factoren;
  • Beperking van toegang tot persoonsgegevens tot diegene die toegang nodig hebben om de verplichtingen volgens een overeenkomst of dienstverleningsovereenkomst uit te voeren;
  • Beheersing van systemen die privacy-incidenten waarnemen, herstellen, voorkomen en rapporteren;
  • Gebruik van self-assessments betreffende beveiliging om te analyseren of huidige technische en organisatorische maatregelen voldoende zijn om persoonsgegevens te beschermen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Delen van uw gegevens
Bejo/DGS/Broer verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing, verkoop of andere bedrijfsmatige activiteiten. Op grond van de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om uw gegevens aan derden te verstrekken, zoals aan bevoegde autoriteiten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met externe leveranciers in verband met de verwerking voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Internationale doorgifte
Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dat wel gebeurt, zal Bejo/DGS/Broer er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van processen waarin volledige geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt.

Rechten ten aanzien van uw gegevens
Recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken.

Correctie van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Recht op verzet
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Intrekken van toestemming
Als u toestemming heeft gegeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze toestemming te alle tijden intrekken. De intrekking van toestemming heeft geen gevolgen voor de gegevensverwerking die vóór het moment van de intrekking hebben plaatsgevonden. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Recht op verwijdering van de gegevens
U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Bejo/DGS/Broer van u heeft. Zo kunt u gemakkelijk gegevens verstrekken aan een andere organisatie.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook dit Privacy Statement op punten kunnen veranderen. Wij zullen u daarover informeren per e-mail en via de website, zodat u van deze wijziging(en) op de hoogte bent. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bejo.nl, info@degrootenslot of onion@broerbv.nl. Bejo/DGS/Broer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Bejo Finance B.V.
Telefoon: +31 (0)226-396162
Adres: Trambaan 1, 1749 CZ, Warmenhuizen, Nederland

De Groot en Slot B.V.
Telefoon: +31 (0)226-331200
Adres: Westelijke Randweg 1, 1721 CH, Broek op Langedijk, Nederland

Broer B.V.
Telefoon: +31 (0)228-591394
Adres: Kleiakker 1, 1619 PD, Andijk, Nederland

Bent u het niet eens met het antwoord op uw vraag of klacht? Wij waarderen het als u dit ons laat weten zodat wij kunnen kijken of we tot een andere oplossing kunnen komen. Komt er voor u geen bevredigende oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.