Disclaimer

voor gebruik van deze website

Dit is de disclaimer voor het gebruik van de website Bejo Finance B.V. en de aan haar gelieerde Bejo ondernemingen, De Groot en Slot B.V. en Broer B.V. (hierna: "Bejo/DGS/Broer", "we", "wij").

Door deze website verder te gebruiken, aanvaardt u de algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Bejo/DGS/Broer zoals die hieronder zijn vermeld en verklaart u dat u Bejo/DGS/Broer niet aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die in deze website zijn opgenomen.

Algemene voorwaarden voor gebruik van deze website

 1. Deze website van Bejo/DGS/Broer is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Bejo/DGS/Broer geen enkele garantie dat de informatie - waaronder mede maar niet uitsluitend rasbeschrijvingen en teelttechnische adviezen worden verstaan - die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit Bejo/DGS/Broer elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade en gederfde winst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Bejo/DGS/Broer. Evenmin is Bejo/DGS/Broer aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van deze website.
   
 2. Het is Bejo/DGS/Broer te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website te wijzigen. Bejo/DGS/Broer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Het is niemand anders dan Bejo/DGS/Broer toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website.
   
 3. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Bejo geen/DGS/Broer toezicht heeft op de inhoud van andere websites draagt Bejo/DGS/Broer geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Bejo/DGS/Broer.
   
 4. Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Bejo/DGS/Broer dat ras in dat land in het verkeer brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen.
   
 5. Bejo/DGS/Broer kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade, inclusief gevolgschade aan computer hard- en software welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.
   
 6. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van Bejo tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bejo/DGS/Broer.
   
 7. Op deze algemene voorwaarden voor gebruik van de website van Bejo/DGS/Broer is het Nederlands recht van toepassing. Ter zake van geschillen is de rechter in Alkmaar bevoegd.